Home
About Cluster
Contact Us
Terms & Conditions
FAQ
Friends


Advanced Search

Lost Password?
Forgot your username?
No account yet? Register

Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.
E-mail
African Women, Religion, and HealthAmazwi omphrofethi omncane uMalakhi

Amazwi omphrofethi omncane uJona

Jonah is the most famous of the Minor Prophets in the Old Testament, especially because of his three-day journey in the belly of a fish. His story is diligently told at Sunday schools and fervently discussed at Bible studies.

( Cluster )
R90.00 (including 14 % tax)


In this commentary in isiZulu, the authors pay careful attention to the original text of the book of Jonah and they offer a modern translation. They provide the reader with useful insights into topics such as casting lots, suicide and mourning in a Biblical context. They further give helpful suggestions to assist in preparing sermons about the book. Difficulties with the original text of the book are highlighted in isiZulu and accurately dealt with. Its themes such as the might and the mercy of God in dealing with Jonah and with the nations, as well as the problem of unfulfilled prophecies take centre stage in this well written commentary. I warmly recommend it.

UJona ungumphrofethi odumile phakathi kwabaphrofethi abancane eTestamenteni eLidala, ikakhulukazi ngenxa yohambo wakhe ngezinsuku ezintathu esiswini senhlanzi. Indaba yakhe ixoxwa kahle ezinganeni zebandla, iveza imibono ehlukene yabantu abadala ababonisana ngeBhayibheli. Kule ncwadi ehlaziya amazwi kaJona, ababhali baqikelele ukubheka imvelaphi yawo, bawahumusha kabusha ngesiZulu samanje. Banikeza ofundayo umqondo mayelana nezihloko ezinjengokwenziwa kwenkatho, ukuzibulala nokuzila ngokwesimo saseBhayibhelini. Banikeza futhi iziphakamiso zokulungisela izinshumayelo ngamazwi kaJona. Izingqinamba ezitholakala emazwini kaJona ngeiHebheru bazibalulile, bazichaza kahle ngesiZulu. Izingqikithi ezingamandla nomusa kaNkulunkulu kuJona nasezizweni kanjalo nenkinga yokungacwaliswa kwezinye iziphrofetho bayakubheka enhliziyweni yalesi sihlaziyi. Ngiyasincoma kakhulu. Dr Bob Wielenga, Pietermaritzburg Kwazulu-Natal Missionary and Bible College

Last Updated: Friday, 18 August 2017 10:40

Ted Rogers Memoirs