Home
About Cluster
Contact Us
Terms & Conditions
FAQ
Friends


Advanced Search

Lost Password?
Forgot your username?
No account yet? Register

Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.
E-mail
Amazwi omphrofethi omncane uJonaAnglicans against Apartheid

Amazwi omphrofethi omncane uMalakhi

Malachi is one of the best known of the Minor Prophets and the last prophet mentioned in the Old Testament. This commentary on his book combines sound scholarship with an attractive teaching method.

( Cluster )
R90.00 (including 14 % tax)


Malachi is one of the best known of the Minor Prophets and the last prophet mentioned in the Old Testament. This commentary on his book combines sound scholarship with an attractive teaching method. It offers a concise introduction and a verse-by-verse explanation which leaves room for differences in interpretation. Topics raised by the prophet Malachi such as marriage, divorce and tithing are placed in their biblical context. Homiletic notes are included to help in preparing sermons. A subject and scripture index have been attached, as are literature references. The commentary is written in a language easily accessible for everyone who speaks isiZulu. I warmly recommend it.

Incwadi kaMalakhi yiyo eyaziwa kakhulu phakathi kwezincwadi zabaphrofethi abancane zasekugcineni kweTestamente eLidala. Kulesi sihlaziyi samazwi akhe, kuhlanganiswa ulwazi olujulile nendlela ehehayo yokufundisa. Isihlaziyi sinikeza isethulo esifushane nencazelo ehamba ngendimana nendimana, sivumele imibono eyahlukene. Izihloko eziphakanyiswa ngumphrofethi njengomshado, ukwahlukanisa komshado kanye nokweshumi, zidingidwa ngokwendlela yeBhayibheli. Kuyanikwa futhi iziphakamiso zokwenza izintshumayelo, uhla lwezihloko, uhla lwezindawo zaseBhayibhelini nohla lwezinye izincwadi zokuhlaziya. Lesi sihlaziyi sibhalwe ngolwimi olufinyelelekayo kahle kuwo wonke umuntu okhuluma isiZulu. Ngiyasingcoma kakhulu.

Last Updated: Friday, 18 August 2017 10:40

Ted Rogers Memoirs